ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 10 เม.ย. 2563
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 01 เม.ย. 2563 รับเอกสารสำหรับนักเรียน ป.6 และนักเรียนที่ลาออก