ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 21 เม.ย. 2562
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 08 เม.ย. 2562 หยุดชดเชยเนื่องในวันจักรี
  • 11 เม.ย. 2562 กิจกรรมวันสงกรานต์
  • 12 เม.ย. 2562 โรงเรียนปิดทำการ