ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 26 มิ.ย. 2562
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 03 มิ.ย. 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
  • 03 มิ.ย. 2562 กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน งวดที่ 1 เทอมที่ 1-62
  • 05 มิ.ย. 2562 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
  • 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู
  • 19 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. ครั้งที่ 1/2562
  • 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่กับงานวันภาษาไทย
  • 27 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1-2562
  • 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  • 29 มิ.ย. 2562 วันฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร นันทพล สุขสำราญ