ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 05 ส.ค. 2563
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 01 ส.ค. 2563 กิจกรรม STEM
  • 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมวันแม่
  • 12 ส.ค. 2563 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • 21 ส.ค. 2563 งานวิชาการภายในร่วมกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์