ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2563
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 06 ม.ค. 2563 สัปดาห์แข่งขันกีฬาสี
  • 16 ม.ค. 2563 เรียนชดเชย