ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 17 ต.ค. 2562
วันหยุด วันปิดภาคเรียน
กำหนดการประชุมและอบรม
วันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
กำหนดการสอบ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
กำหนดการอื่นๆ
  • 02 ต.ค. 2562 กิจกรรมอิงลิชแคมป์ ระดับประถมศึกษา
  • 12 ต.ค. 2562 โรงเรียนปิดทำการ
  • 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • 14 ต.ค. 2562 โรงเรียนหยุดชดเชย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช
  • 28 ต.ค. 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2-2562
  • 31 ต.ค. 2562 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากประชุมสุดยอดอาเซียน