กิจกรรมเสริมพัฒนาการกล้าแสดงออก เวทีดาว ครั้งที่ 2

วันที่ 08 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 6

     เวทีดาว ครั้งที่ 2 ครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือน โดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยครั้งนี้เปิดงานโดยคุณครูอนุบาลแสดงละครสั้นๆให้กับนักเรียนชม หลังจากนั้นทยอยความสนุกสนานของนักเรียน การแสดงฟ้อนรำ การเล่านิทาน การร้องและเต้นประกอบเพลงต่างๆ ละครเวที นิทานหนูน้อยหมวกแดง พร้อมทั้งมีการตอบคำถามโดยให้ผู้ปกครองใบ้คำให้กับนักเรียนตอบ ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดี ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้มอบหมายให้มาสเตอร์รวี เรืองศรี ควบคุมการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ทางโรงเรียนได้จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังบรรยายจากคณะผู้บริหาร คณะครู ซึ่งช่วงแรกของงานกิจกรรมนี้ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ แนวทางกาดำเนินงานของโรงเรียนในปีนี้ สิ่งที่โรงเรียนจะปรับปรุงและพัฒนาในภายภาคหน้า หลังจากนั้นคุณพ่อนันทพล สุขสำราญ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ พร้อมกับอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเด็ก แนวทางในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่าย กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย จากนั้นผู้ปกครองพบกับคุณครู แต่ละชั้นเรียนตามห้องต่างๆ เพื่อทำความรู้จักกับคุณครู ความเข้าใจในกฎระเบียบของโรงเรียน และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง