สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต

วันที่ 13 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 29

        โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครูและอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ที่อาคารสุวรรณศรี สังฆมณฑลจันทบุรี จังหวัดชลบุรี โดยในวันแรกได้เดินทางไปที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากคุณครูเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ส่วนวันที่สองทางวิทยากรได้ให้นักเรียนนำเสนอโครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตที่จะทำภายในโรงเรียน หลังจากนั้นสรุปงานกิจกรรม และทำวจนพิธีกรรม มอบเกียรติบัตรโดยคุณพ่อเอกภพ ผลมูล ร่วมถ่ายรูปและรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้มอบหมายให้มาสเตอร์รวี เรืองศรี ควบคุมการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ทางโรงเรียนได้จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังบรรยายจากคณะผู้บริหาร คณะครู ซึ่งช่วงแรกของงานกิจกรรมนี้ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ แนวทางกาดำเนินงานของโรงเรียนในปีนี้ สิ่งที่โรงเรียนจะปรับปรุงและพัฒนาในภายภาคหน้า หลังจากนั้นคุณพ่อนันทพล สุขสำราญ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ พร้อมกับอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเด็ก แนวทางในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่าย กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย จากนั้นผู้ปกครองพบกับคุณครู แต่ละชั้นเรียนตามห้องต่างๆ เพื่อทำความรู้จักกับคุณครู ความเข้าใจในกฎระเบียบของโรงเรียน และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง